Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Definities

 • Domein Webdesign: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Domein 30, 5046PZ te Tilburg, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 56745109.
 • Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Domein Webdesign een overeenkomst heeft gesloten.
 • Overeenkomst: de overeenkomst tussen Domein Webdesign en de opdrachtgever waarbij Domein Webdesign zich verbindt tot dienstverlening ten aanzien van onder meer webdesign, websiteonderhoud, hosting, domeinnaamregistratie, fotografie en het verrichten van grafische, multimedia- en overige computer-, internet- en installatiewerkzaamheden.
 • Duurovereenkomst: de overeenkomst waarbij partijen zich gedurende bepaalde of onbepaalde tijd jegens elkaar verplichten tot voortdurende, telkens terugkerende of opeenvolgende prestaties. Als duurovereenkomst wordt in elk geval aangemerkt de overeenkomst ter zake van hosting, domeinnaamregistratie en onderhoudswerkzaamheden.
 • Schriftelijk: In deze algemene voorwaarden wordt onder schriftelijke communicatie tevens begrepen langs elektronische weg tot stand gebrachte communicatie.

Artikel 2 Algemeen

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en iedere tot stand gekomen overeenkomst tussen Domein Webdesign en de opdrachtgever.
 • Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 • Ten aanzien van het gebruik van de dienstverlening met betrekking tot hosting en domeinnaamregistratie zijn de toepasselijke regelingen van de leverancier van toepassing voor zover het bepaalde in deze algemene voorwaarden daarmee niet strijdig is.
 • Van deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken.
 • Indien het bepaalde in de overeenkomst afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden geldt het bepaalde in de overeenkomst.
 • Vernietiging of nietigheid van een of meer der onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In voorkomende gevallen zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

Artikel 3 Aanbod en totstandkoming van de overeenkomst

 • Tenzij daarin een termijn voor aanvaarding is vermeld is elk aanbod en iedere offerte vrijblijvend.
 • Aan een aanbod dat een kennelijke vergissing of verschrijving bevat kan geen rechten worden ontleend.
 • Domein Webdesign is gerechtigd een opdracht of bestelling niet eerder te aanvaarden dan op het moment dat de opdrachtgever zijn betalingsverplichting uit hoofde van een eerder tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst is nagekomen.
 • De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de opdracht of bestelling door Domein Webdesign mondeling of schriftelijk is bevestigd.
 • Indien in het aanbod of de overeenkomst een leveringstermijn is vermeld, betreft dit te allen tijde een indicatieve, niet-fatale termijn. Indien Domein Webdesign verwacht een indicatieve termijn te overschrijden dan stelt zij de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk in kennis zonder dat de opdrachtgever aanspraak maakt op enige vorm van schadevergoeding of kwijtschelding, dan wel restitutie van de geheel of gedeeltelijk verschuldigde betaling.

Artikel 4 Algemene bepalingen duurovereenkomsten

 • Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen wordt de overeenkomst ter zake van webhosting en domeinnaamregistratie aangegaan voor de duur van één jaar. De vorige zin is van overeenkomstige toepassing op een tussen partijen tot stand gekomen onderhoudscontract en overige duurovereenkomsten.
 • Na verloop van de overeengekomen duur worden de overeenkomsten als bedoeld in lid 1 steeds stilzwijgend verlengd voor de duur welke gelijk is aan de oorspronkelijke duur, tenzij de overeenkomst conform lid 3 tijdig wordt opgezegd.
 • Opzegging dient schriftelijk te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden. Indien de schriftelijke opzegverklaring van de opdrachtgever langs elektronische weg plaatsvindt, is de opzegging niet eerder geldig dan het moment waarop de opzegging door Domein Webdesign langs elektronische weg is bevestigd.
 • Indien de opzegverklaring van de opdrachtgever niet tijdig wordt ontvangen zal de overeenkomst automatisch worden verlengd. In dat geval eindigt de overeenkomst op de eerstvolgende, geldige einddatum.
 • Indien de opdrachtgever na herhaaldelijk verzoek geen gevolg geeft aan zijn betalingsverplichting is Domein Webdesign gerechtigd de duurovereenkomst met onmiddellijke ingang op te schorten of te ontbinden, onverminderd haar wettelijk recht op schadevergoeding. In geval van opschorting wordt de uitvoering van de overeenkomst pas hervat indien de volledig verschuldigde betaling is voldaan.
 • Domein Webdesign is gerechtigd de overeengekomen prijs tussentijds te wijzigen. Domein Webdesign zal de opdrachtgever daarvan uiterlijk een maand voordat de prijswijziging van kracht wordt, in kennis stellen. Indien de opdrachtgever niet met de voorgenomen prijswijziging instemt is hij gerechtigd de overeenkomst - tot de dag dat de prijswijzing van kracht wordt – op te zeggen.

Artikel 5 Webdesign en overige (ontwerp)werkzaamheden

 • De overeenkomst ter zake van webdesign en overige (ontwerp)werkzaamheden wordt uitgevoerd op basis van de door de opdrachtgever verstrekte informatie en gegevens. Domein Webdesign zal bij de opdrachtgever naar behoren informeren over gegevens die voor de opzet en uitvoering van de opdracht relevant zijn. De opdrachtgever is verplicht Domein Webdesign van de hierbedoelde informatie en gegevens tijdig in kennis te stellen.
 • Indien Domein Webdesign met voorafgaande instemming van de opdrachtgever, werkzaamheden heeft verricht die zich buiten de inhoud van de overeenkomst begeven, zullen deze werkzaamheden door de opdrachtgever worden vergoed overeenkomstig de door Domein Webdesign gebruikelijk gehanteerde tarieven. Partijen zijn nimmer verplicht een dergelijk verzoek te aanvaarden. Voor zover voor de uitvoering van de overeenkomst een vaste prijs is overeengekomen zal Domein Webdesign de opdrachtgever te allen tijde tevoren schriftelijk informeren over de voor het meerwerk in rekening te brengen extra kosten.
 • Verstrekte conceptontwerpen geven een zo nauwkeurig mogelijke weergave van het uiteindelijke eindontwerp, doch dienen slechts ter indicatie. Ondergeschikte kleur- en maatafwijkingen bieden geen grond voor reclames, opschorting, danwel ontbinding van de overeenkomst.
 • De opdrachtgever maakt niet eerder aanspraak op oplevering van een door Domein Webdesign vervaardigde website of een ander ontwerp dan nadat de opdrachtgever zijn betalingsverplichting uit hoofde van de overeenkomst is nagekomen.

Artikel 6 Hosting en domeinnaamregistratie

 • Het aanbod van een domeinnaam geschiedt onder voorbehoud van de beschikbaarheid daarvan.
 • De aanvraag van een domeinnaam geschiedt op basis van door de opdrachtgever verstrekte gegevens. De opdrachtgever staat er voor in dat hij bij de aanvraag alle informatie juist en volledig verstrekt.
 • Domein Webdesign bemiddelt slechts bij de registratie van een domeinnaam en zal de aanvraag van de betreffende domeinnaam deponeren bij de daarvoor verantwoordelijke instantie. Domein Webdesign is niet aansprakelijk voor een door deze instantie niet-geaccepteerde aanvraag.
 • De termijn waarbinnen de aangevraagde domeinnaam actief zal zijn is afhankelijk van derde partijen. De door Domein Webdesign vermelde termijnen zijn slechts indicatief. De opdrachtgever kan hieraan nimmer rechten ontlenen.
 • De domeinnaamregistratie vindt plaats op naam van de opdrachtgever. De opdrachtgever is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van het domein en de domeinnaam. De opdrachtgever vrijwaart Domein Webdesign tegen iedere aanspraak van derden in verband met de registratie en het gebruik van deze domeinnaam.

Artikel 7 Opschorting en ontbinding

 • Domein Webdesign is bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of - indien de omstandigheden dit rechtvaardigen - de overeenkomst met directe ingang te ontbinden indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst of deze algemene voorwaarden niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst Domein Webdesign ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen.
 • Indien de opdrachtgever in staat van faillissement verkeert, surseance van betaling heeft aangevraagd, enig beslag op zijn goederen is gelegd of in gevallen waarin de opdrachtgever anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is Domein Webdesign gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 • Voorts is Domein Webdesign gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd.
 • Alle in verband met een opschorting en/ of ontbinding van de overeenkomst te maken extra kosten en geleden schade komen voor rekening van de opdrachtgever.
 • De opdrachtgever maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Domein Webdesign op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- en ontbindingsrecht.
 • Indien Domein Webdesign de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt zijn alle vorderingen op de opdrachtgever terstond opeisbaar.

Artikel 8 Overmacht

 • Geen der partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend.
 • Naast het bepaalde in lid 1 wordt onder overmacht eveneens verstaan het niet behoorlijk nakomen van verplichtingen van derden voor de uitvoering waarvan de dienstverlening van Domein Webdesign afhankelijk is.
 • Indien de omstandigheid van overmacht langer voortduurt dan drie maanden of redelijkerwijs voorzienbaar is dat deze omstandigheid langer dan drie maanden zal voortduren, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. In dat geval wordt aan de hand van de duur van de tot dan toe verrichte werkzaamheden afgerekend zonder dat partijen elkaar overigens iets zijn verschuldigd.

Artikel 9 Prijzen en betalingen

 • Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld zijn alle vermelde prijzen zonder btw en andere heffingen van overheidswege.
 • Indien de uitvoering van de overeenkomst plaatsvindt op een tussen partijen overeengekomen locatie, is de opdrachtgever de door Domein Webdesign ter zake te maken reiskosten verschuldigd. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld zijn deze reiskosten niet bij de vermelde prijzen van de dienstverlening inbegrepen.
 • Tenzij anders is vermeld dienen betalingen te geschieden binnen zeven dagen na factuurdatum op de door Domein Webdesign voorgeschreven wijze.
 • Indien naar het oordeel van Domein Webdesign gegronde vrees bestaat dat de opdrachtgever tekort zal schieten in zijn betalingsverplichtingen is zij gerechtigd te vorderen dat de opdrachtgever deugdelijke zekerheid voor de betaling stelt. Bij gebreke van het stellen van zodanige zekerheid is Domein Webdesign gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 • Indien betaling middels automatische incasso is overeengekomen geeft de opdrachtgever Domein Webdesign bij het sluiten van de overeenkomst een machtiging tot automatische incasso. Gedurende de looptijd van de overeenkomst is de opdrachtgever niet gerechtigd tot intrekking van deze machtiging. Indien de verschuldigde betaling niet kan worden geïncasseerd is Domein Webdesign gerechtigd de opdrachtgever administratiekosten in rekening te brengen.
 • Indien een verschuldigde betaling meerdere malen niet automatisch kan worden geïncasseerd is de opdrachtgever op vordering van Domein Webdesign verplicht de betaling, inclusief wettelijke rente en administratiekosten per overboeking te verrichten. Betaling daarvan dient te geschieden binnen de factuur gestelde termijn, op de door Domein Webdesign voorgeschreven wijze.
 • Indien tijdige betaling achterwege blijft treedt het verzuim van rechtswege in, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. Vanaf de dag dat het verzuim intreedt is de opdrachtgever wettelijke rente verschuldigd. De wettelijke rente wordt berekend tot de dag dat de volledig openstaande betaling is voldaan.
 • Alle redelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter voldoening van betalingen ten aanzien waarvan de opdrachtgever in verzuim is (geweest) komen voor zijn rekening. De buitengerechtelijke kosten worden berekend volgens hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel volgens Rapport Voorwerk II.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

 • Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid is Domein Webdesign is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van vermissing, verwisseling of beschadiging van data en overige gegevens. Domein Webdesign is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van inbreuken van derden op de door Domein Webdesign geleverde website(s) en e-mailaccount(s) van de opdrachtgever, al dan niet als gevolg van onvoldoende beveiliging van deze e-mailaccounts, website(s) of onderdelen daarvan.
 • Domein Webdesign is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de opdrachtgever die voortvloeien uit de wet, de overeenkomst of deze algemene voorwaarden.
 • De opdrachtgever vrijwaart Domein Webdesign van alle aanspraken van derden die de stelling rechtvaardigen dat de door Domein Webdesign geleverde ontwerpen inbreuk maken op de rechten van derden.
 • Door Domein Webdesign opgeleverde websites of aan websites te verrichten werkzaamheden voldoen uitsluitend aan de noodzakelijke eisen die daaraan, voor weergave en werking middels de – ten tijde van de uitvoering van de overeenkomst - meest recente software, worden gesteld. Domein Webdesign aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade – geleden door de opdrachtgever of derden - als gevolg van onjuiste weergave of werking van door haar geleverde of bewerkte websites waarvan de weergave en werking ten tijde van de oplevering deugdelijk was.
 • Domein Webdesign is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van door derden te verrichten onderhoud aan servers en andere systemen waarop de dienstverlening van Domein Webdesign betrekking heeft.
 • Domein Webdesign is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde winst, geleden verlies en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. Indien ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden toch aansprakelijkheid bestaat komt uitsluitend directe schade voor vergoeding in aanmerking. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze algemene voorwaarden;
  • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Domein Webdesign aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Domein Webdesign toegerekend kunnen worden en;
  • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 • Indien op basis van de omstandigheden van het geval een wettelijke grond tot schadevergoeding bestaat is de aansprakelijkheid beperkt tot de factuurwaarde van de door Domein Webdesign geleverde diensten, althans tot dat gedeelte van de factuurwaarde waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 • Tenzij de wet hiervan dwingend afwijkt beloopt - in afwijking van de wettelijke verjaringstermijn - de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Domein Webdesign één jaar.

Artikel 11 Intellectueel eigendom op grafische en multimedia werkzaamheden

 • Alle op grond van de Auteurswet aan Domein Webdesign toekomende rechten worden voorbehouden.
 • Het is de opdrachtgever verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Domein Webdesign ontwerpen, afbeeldingen en schetsen openbaar te maken of anderszins aan derden ter beschikking te stellen, voor zover uit de strekking van de tussen partijen gesloten overeenkomst niet het tegendeel voortvloeit.

Artikel 12 Slotbepalingen

 • Op alle overeenkomsten en daarmee verband houdende rechtsverhoudingen tussen partijen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 • Alvorens een beroep te doen op de rechter zijn partijen verplicht zich optimaal in te spannen teneinde het geschil in onderling overleg te beslechten.
 • Tenzij de wet hiervan dwingend afwijkt, is uitsluitend de rechter binnen het arrondissement van Domein Webdesign bevoegd van geschillen kennis te nemen.

Algemene Voorwaarden - Domein Webdesign © 2012-2022

 

DOMEIN WEBDESIGN
Domein 30 - 5046 PZ Tilburg
E-mail: contact@domeinwebdesign.nl
Mobiel 06-48799822